post

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

post

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  icons8-download-16

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ  icons8-download-16

post

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบเสนอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ พ.ศ.2564-2568     icons8-download-16  (New)

แบบฟอร์มสรุปของบประมาณ 2564 และรายการงบลงุทน 2561-2563  icons8-download-16   (New)

แผนความต้องการงบลงทุน 63-65 (ต.ค.61)  icons8-download-16  

แบบเสนอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้    icons8-download-16

แบบฟอร์มการของบลงทุน หมวดครุภัณฑ์    icons8-download-16

แบบฟอร์มการของบลงทุน ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง   icons8-download-16

แบบติดตามตัวชี้วัดตามแผนกกลยุทธ์  icons8-download-16

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส   icons8-download-16