บุคลากร

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา กำกับ ควบคุม วางแผน

และดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวประภาพร เตโช

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

1. วางแผนงานและ กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ของสถาบัน

3. กำกับ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสถาบันและลงข้อมูล ในระบบ CHE QA Online

4. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันและสรุปรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน

5. จัดทำรายงานและติดตามข้อมูลและจัดส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

7. ดำเนินการจัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) ตามรอบระยะเวลา

8. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน

9. ดำเนินการประสานและจัดทำหนังสือเชิญคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ

10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน (อว.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ การศึกษา

11. กำหนด ควบคุม และติดตามการจัดทำโครงสร้างของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

12. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

13. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

14. กำกับดูแลรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

15. กำกับดูแลรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับสถาบันและเสนอต่อสภาสถาบัน

16. กำกับดูแลด้านโครงการต่างๆภายในฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

17. กำกับดูแลรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน

18. กำกับดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายภายในฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

19. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์

20. กำกับ ควบคุมการจัดรวบรวมเอกสารและหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

21. จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

22. ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

23. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภายในสถาบัน

24. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

25. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายติดตามตรวจสอบ ประเมินผลระบบฐานข้อมูล

และเผยแพร่งานการประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุวรรณ์ เสาแก้ว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

1. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ เช่น รับ-ส่ง หนังสือ จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2. แจ้งเวียนคำสั่ง หนังสือเพื่อเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ

3. จัดเก็บเอกสาร และสำเนา ไว้เป็นหมวดหมู่ ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรู้

4.1 กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้

5. ดำเนินการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดีและสถาบัน

6. ประชุมคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ

7. จัดเตรียมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7.1 จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน

7.3 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

7.4 โครงการการจัดการความรู้ KM

7.5 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8. จัดเตรียมเอกสารและการพัฒนาระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

9. จัดเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

10. การดูแลและพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา/คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)

10.1 ด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เช่น การอบรม ข่าวสารต่างๆ

11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 11.1 ดำเนินการจัดทำรวบรวมข้อมูล

11.2 ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

11.3 จัดทำรายงานและติดตามข้อมูลและจัดส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ fake uhren kaufen ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

12. ดำเนินการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี และ ระดับสถาบัน

13. ดำเนินการและตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายใน สถาบันและลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online และระบบ CHECO 14. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ

15. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

16. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

17. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

18. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

19. ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานภายในสถาบัน

20. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 21.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไก ระบบฐานข้อมูล ประมวลข้อมูล

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาวดี พุ่มสัมฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรู้
1.1 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
1.2 จัดทำคู่มือและเผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
2. เข้าร่วมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน
3. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกตามรอบระยะเวลาปีการศึกษา และ ดำเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาต่อไป
3.1 นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน และ นำเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (Improvement Plan)
4. จัดทำโครงการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน
4.3 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
4.4 โครงการการจัดการความรู้ KM
4.5 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5. ดูแลจัดทำและพัฒนาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
6. ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
7. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและการพัฒนาระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 8. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) ตามรอบระยะเวลา
9. ดำเนินการจัดทำโครงสร้างฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
10. ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
11. จัดทำหนังสือเชิญและคำสั่งภายในฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
12. ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา
13. ดำเนินการแบบรายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ ไตรมาส 1-4
14. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสถาบันและลงข้อมูล ในระบบ CHE QA Online
15. ประชุมคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ
16. การดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
16.1 ด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
16.2 ด้านข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินหรือใช้ ประกอบการจัดทำ SAR
17. ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า สถาบัน
18. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
19. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
20. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
21. ปฏิบัติหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
21.1 ตรวจเช็ครายละเอียดการเบิกใช้วัสดุสำนักงาน
21.2 ตรวจสอบครุภัณฑ์
21.3 คุมบัญชีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
21.4 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
21.5 ดำเนินการทำเรื่องคืนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
22. ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานภายในสถาบัน
23. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
24. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ รับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บ บันทึกข้อมูล ส่งข้อมูล
25. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภายในสถาบัน
26. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย