ปฏิทิน QA

ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565