ติดต่อ

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
เลขที่ 833 ถนนพระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-104-9099 ต่อ 1320 / 1321