วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม ในการปฏิบัติการชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

1