post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 icons8-download-16

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icons8-download-16

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icons8-download-16

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 icons8-download-16  

post

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559- 2563)

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559 – 2563)   icons8-download-16

ผังรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( พ.ศ. 2559 – 2563 )  Color  icons8-download-16

ผังรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) Black & White   icons8-download-16

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2563)    icons8-download-16