post

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2566-2570
(ฉบับปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)