post

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน