post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับย่อ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับย่อ)

post

งบประมาณฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงตาม พ.ร.บ.ฯ)

เล่มงบประมาณ ฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิก รับชมงบประมาณ ฉบับประชาชน ทาง Youtube

post

คู่มือปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉบับปรับปรุงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉบับปรับปรุงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 4

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 4

post

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 

post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566