post

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  icons8-download-16

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  icons8-download-16

post

การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนภาคกลาง icons8-download-16  

2. แผนภาคเหนือ icons8-download-16  

3. แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ icons8-download-16  

4. แผนภาคตะวันออก icons8-download-16  

5. แผนภาคใต้ icons8-download-16  

6. แผนภาคใต้ชายแดน icons8-download-16  

7. แบบสรุปข้อเสนอแผนงานฯ ปี 63-65 icons8-download-16