post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

post

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ฉบับปรับปรุง)

 

post

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  icons8-download-16

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  icons8-download-16

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ  icons8-download-16

post

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มสรุปของบประมาณ 2564 และรายการงบลงุทน 2561-2563  icons8-download-16   (New)

แผนความต้องการงบลงทุน 63-65 (ต.ค.61)  icons8-download-16  

แบบเสนอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้    icons8-download-16

แบบฟอร์มการของบลงทุน หมวดครุภัณฑ์    icons8-download-16

แบบฟอร์มการของบลงทุน ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง   icons8-download-16

แบบติดตามตัวชี้วัดตามแผนกกลยุทธ์  icons8-download-16

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส   icons8-download-16

 

post

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวโหลดรวมทั้งหมดได้ที่นี่  icons8-download-16

1. ตุลาคม 2561  icons8-download-16
2. พฤศจิกายน 2561  icons8-download-16
3. ธันวาคม 2561  icons8-download-16
4. มกราคม 2562  icons8-download-16
5. กุมภาพันธ์ 2562  icons8-download-16
6. มีนาคม 2562  icons8-download-16
7. เมษายน 2562  icons8-download-16
8. พฤษภาคม 2562  icons8-download-16
9. มิถุนายน 2562  icons8-download-16
10. กรกฎาคม 2562  icons8-download-16
11. สิงหาคม 2562  icons8-download-16
12. กันยายน 2562  icons8-download-16

post

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)   icons8-download-16

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี