post

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)   icons8-download-16

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

post

แนวทางการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

แนวทางการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   icons8-download-16

โดย

อาจารย์ธีระ  ภักดีวานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

post

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (1 พฤษภาคม 2562)

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) icons8-download-16

2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ icons8-download-16

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) icons8-download-16

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) icons8-download-16

5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 icons8-download-16

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ icons8-download-16

7. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) icons8-download-16

8. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) icons8-download-16

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) icons8-download-16

 

post

การประยุกต์ใช้ SIPOC ในการวิเคราะห์ SWOT

การประยุกต์ใช้ SIPOC ในการวิเคราะห์ SWOT ตอนที่ 1  icons8-download-16

การประยุกต์ใช้ SIPOC ในการวิเคราะห์ SWOT ตอนที่ 2   icons8-download-16

โดย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

post

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

เอกสารประกอบการอบรม icons8-download-16

โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)

และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)