post

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) icons8-download-16

2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ icons8-download-16

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) icons8-download-16

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) icons8-download-16

5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 icons8-download-16

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ icons8-download-16

7. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) icons8-download-16

8. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) icons8-download-16

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) icons8-download-16