พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการของสถานประกอบการ

2. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม

3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

4. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล