post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับย่อ)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับย่อ)

post

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี รอบ 6 เดือน

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 1

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

post

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

ระชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา