post

คู่มือปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉบับปรับปรุงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉบับปรับปรุงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 4

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 4

post

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 

post

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี รอบ 6 เดือน

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 1

post

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4