post

การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนภาคกลาง icons8-download-16  

2. แผนภาคเหนือ icons8-download-16  

3. แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ icons8-download-16  

4. แผนภาคตะวันออก icons8-download-16  

5. แผนภาคใต้ icons8-download-16  

6. แผนภาคใต้ชายแดน icons8-download-16  

7. แบบสรุปข้อเสนอแผนงานฯ ปี 63-65 icons8-download-16  

 

post

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 icons8-download-16

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icons8-download-16

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icons8-download-16

  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 icons8-download-16  

post

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559- 2563)

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2559 – 2563)   icons8-download-16

ผังรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( พ.ศ. 2559 – 2563 )  Color  icons8-download-16

ผังรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) Black & White   icons8-download-16

แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2563)    icons8-download-16

 

post

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวโหลดรวมทั้งหมดได้ที่นี่  icons8-download-16

1. ตุลาคม 2559  icons8-download-16
2. พฤศจิกายน 2559  icons8-download-16
3. ธันวาคม 2559  icons8-download-16
4. มกราคม 2560  icons8-download-16
5. กุมภาพันธ์ 2560  icons8-download-16
6. มีนาคม 2560  icons8-download-16
7. เมษายน 2560  icons8-download-16
8. พฤษภาคม 2560  icons8-download-16
9. มิถุนายน 2560  icons8-download-16
10. กรกฎาคม 2560  icons8-download-16
11. สิงหาคม 2560  icons8-download-16
12. กันยายน 2560  icons8-download-16