post

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้ตำแหน่งวิชาการ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)   icons8-download-16

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

post

แนวทางการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

แนวทางการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   icons8-download-16

โดย

อาจารย์ธีระ  ภักดีวานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ